Disclaimer

 

Vraaghet.eu is een publicatie van Starreveld Legal Services en Van der Veen Mediation Services te Doesburg. Hoewel uiterste zorg besteed is aan de inhoud en samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Vraag het Starreveld Legal Services en Vraag het Van der Veen Mediation Services niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de gegevens en de overige inhoud van de website. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Starreveld Legal Services en Van der Veen Mediation Services sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enige schade, direct of indirect, van welke aard en toestand dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze website.


Starreveld Legal Services en Van der Veen Mediation Services te Doesburg kunnen niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website, alsmede de geschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de informatie geraadpleegd wordt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Starreveld Legal Services en Van der Veen Mediation Services behouden zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande aankondiging aan te brengen.
 
©2012-2014 Doesburg Vraaghet.eu Starreveld Legal Services Van der Veen Mediation Services